laserowe operacje żylaków

Spis publikacji i doniesień naukowych Oryginalne prace twórcze

Otto M., Zieliński A., Tołłoczko T.: "Problem zakażeń w chirurgii naczyniowej". Terapia, 1997; 11, 54 (cz.2): 20-22.

Otto M., Zając S., Szmidt J., Nazarewski S., Zieliński A., Szostek G., Tołłoczko T.: "Repeat Vascular Operations for Late Aorto-Femoral Graft Occlusions". Proceedings of the 13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology 1999.

Szmidt J., Grochowiecki T., Feiz H.A.P., Świercz P., Zieliński A., Gałązka Z., Nazarewski S.: "Zastosowanie własnej żyły udowej w rekonstrukcji tętniczej po usunięciu zakażonej protezy naczyniowej." Chirurgia Polska, 2000; 2 supl.: 114.

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M., Łukawski K., Zając S.: "Surgery for organic hyperinsulinism." Przegląd Lekarski, 2000; 57 (Supl. 6): 13.

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M., Łukawski K., Zając S.: Strategia operacyjnego leczenia organicznego hiperinsulinizmu" - Polski Przegląd Chirurgiczny 2001; 73, 2, 132-148;

Otto M., Nazarewski S., Trzaskowski M., Nawrot I., Feiz H.A.P., Zieliński A., Hącel I., Tołłoczko T.: "Ocena flory bakteryjnej u chorych naczyniowych operowanych planowo" - Polski Przegląd Chirurgiczny 2001; 73, 2, 166-172;

Grochowiecki T., Gałązka Z., Nazarewski S., Frunze S., Jabłoński D., Jakimowicz T., Bojakowski K., Zieliński A., Jachimczak C., Łazowski T., Szmidt J.: "Analiza czynności przetok tętniczo-żylnych do dializ u chorych z cukrzycą" - Dializoterapia Polska.

Grochowiecki T., Jakimowicz T., Gałązka Z., Nazarewski S., Bojakowski K., Grzela T., Zieliński A., Świercz P., Szmidt J. Wpływ cukrzycy na czynność przetok tętniczo-żylnych do dializ wytworzonych na naczyniach przedramienia. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; 74, 6: 536-541.

Zieliński A., Nazarewski S., Bogetti D., Sileri P., Testa G., Sankary H., Benedetti E.: "Simultaneous pancreas-kidney transplant from living related donor: a single center experience." Transplantation 2003, 76: 547-552.

Testa G., Nazarewski S., Zieliński A., Sileri P., Bogetti D., Sankary H., Benedetti E.: "Peripoerative treatment with octreotide minimze technical complications after conversion of bladder drained pancreas transplants." Clin Transplant, 2004, 18: 137-141.

Bogetti D., Nazarewski S., Zieliński A., Sileri P., Testa G., Sankary H., Benedetti E.: "Perioperatieve behandeling met octreotide vermindert de technische complicaties. Na omzetten van de drainage van het pancreastransplantaat van blaas naar darm." Somato Selectief 2004, 2: 16-17.

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH W POSTACI STRESZCZEŃ


Tołłoczko T., Nielubowicz J., Otto M., Nazarewski S., Zieliński A., Dzwonkowski J., Kasperlik-Załuska A., Zgliczyński S.: "Chirurgiczne leczenie zespołu Cushinga - problem diagnostyczny a taktyka operacyjna". Endokrynologia Polska, Supl. 4; 48: 13.

Tołłoczko T.,Otto M.,Kasperlik-Załuska A.,Szostek G.,Nazarewski S.,Zieliński A., Łukawski K.: "Guzy obu nadnerczy - przyczyny i postępowanie". Endokrynologia Polska, Supl. 4; 48: 22.

Zieliński A., Zając S.,Dzwonkowski J.,Tołłoczko T.: "Jednoczasowo występujący pierwotny rak obu nadnerczy z przerzutami do kręgosłupa". Endokrynologia Polska, Supl. 4; 48: 41

Gałązka Z., Zieliński A., Nazarewski S., Grochowiecki T., Szmidt J. An alternative vascular access for hemodialysis in patients with central venous obstruction. Cardiovascular Surgery, 2002, 10 (Suppl.), 68.

Gałązka Z., Zieliński A., Nazarewski S., Grochowiecki T., Jabłoński D., Jakimowicz T., Szmidt J. Usufulness of absorbable polygluconate suture for creation of arterio-venous fistulas in hemodialysed patients. Cardiovascular Surgery, 2002, 10 (Suppl.), 142.

Grochowiecki T., Jakimowicz T., Gałązka Z., Nazarewski S., Zieliński A., Świercz P., Bojakowski K., Wojtaszek M. Vascular access for hemodialysis in diabetic patients. Cardiovascular Surgery, 2002, 10 (Suppl.), 143.

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Madej K., Frunze S., Zieliński A., Grzela T.: "A comparison of subcutaneously transposed basilic vein versus polytetrafluoroethylene as a vascular access for hemodialysis." Cardiovascular Surgery, 2003, Suppl, November 2003: 127.

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Madej K., Frunze S., Zieliński A., Świercz P., Bojakowska M.: "Subcutaneously transposed basilic vein as a vascular access for hemodialysis." Cardiovascular Surgery, 2003, Suppl, November 2003: 240.

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Madej K., Frunze S., Zieliński A., Grzela T., Bojakowski K., Jakimowicz T.: "Porównanie przemieszczonej podskórnie żyły odłokciowej z protezą naczyniową z PTFE jako materiałów do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do dializ." Acta Angiol 2004, 10, supl. A: A246.

Nazarewski S., Gałązka Z., Grochowiecki T., Zieliński A., Wyzgał J., Durlik M., Szmidt J.: "To give or not to give? - The dilemma of potential live kidney donors in Poland." Clin Transplant 2004, 18, suppl. 13: 39. Zieliński A., Tołłoczko T., Grygiel K., Chudziński W., Szmidt J.: "Wyniki chirurgicznego leczenia organicznego hiperinsulinizmu". Endokrynologia Polska, 2005; 56: 550.

Zieliński A., Tołłoczko T., Grygiel K., Chudziński W., Szmidt J.: "The Results of Surgical Treatment of Organic Hyperinsulinism". Endokrynologia Polska, 2005; 56: 550.

Chudziński W., Grzela T., Wilczyński G., Mączewska J., Kobylecka M., Nawrot I., Zieliński A., Grygiel K., Tołłoczko T.: "Związek nadekspresji P-glikoproteiny z fałszywie ujemnymi wynikami scyntygrafii 99mTc-MIBI u chorych z trzeciorzędową nadczynnością przytarczyc. Endokrynologia Polska, 2005; 56: 504.

Chudziński W., Grzela T., Wilczyński G., Mączewska J., Kobylecka M., Nawrot I., Zieliński A., Grygiel K., Tołłoczko T.: "P-Glycoprotein Overexpression Correlates with False Negative Results of 99mTc-MIBI Scintigraphy in Tertiary Hyperparathyroidism Patients". Endokrynologia Polska, 2005; 56: 504.

Chudziński W., Grzela T., Świercz P., Nawrot I., Zieliński A., Łukawski K., Ciąćka T., Grygiel K., Tołłoczko T.: Subtotalna resekcja przytarczyc - efektywna i bezpieczna metoda leczenia trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc u chorych po allotransplantacji nerki". Endokrynologia Polska, 2005; 56: 504.

Chudziński W., Grzela T., Świercz P., Nawrot I., Zieliński A., Łukawski K., Ciąćka T., Grygiel K., Tołłoczko T.: " Subtotal Parathyreoidectomy - Effective and Save Method of Tertiary Hyperparathyroidism Treatment in Patients after Kindey Transplantation". Endokrynologia Polska, 2005; 56: 505.

PRACE PREZENTOWANE NA POLSKICH KONGRESACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH


Otto M., Szostek G., Zieliński A., Nazarewski S., Nawrot I., Feiz H.A.P., Wojciuk P., Tołłoczko T.: "Ocena i porównanie wyników odległych operacji pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną i laparoskopową".V Sympozjum Viscero-sytnezy Towarzystwa Chirurgów Polskich,5-7 września 1996 r., Mikołajki.

Otto M., Szostek G., Nazarewski S., Feiz H.A.P., Nawrot I., Zieliński A., Tołłoczko T.: "Flora bakteryjna rany pępka a posiewy ze skóry i żółci pęcherzyka żółciowego u chorych po cholecystektomii laparoskopowej". V Sympozjum Viscero-sytnezy Towarzystwa Chirurgów Polskich,5-7 września 1996 r., Mikołajki.

Otto M., Szostek G., Zieliński A., Nazarewski S., Feiz H.A.P., Tołłoczko T.: "Diagnostyka stopnia zaawansowania stanu zapalnego pęcherzyka żółciowego u chorych z kamicą operowanych metodą laparoskopową". VI Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich,4-6 września 1997 r., Toruń.

Otto M., Szostek G., Pertkiewicz J., Nazarewski S., Zieliński A., Tołłoczko T.: "Zabiegowa endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna i cholecystektomia laparoskopowa - rutynowe leczenie kamiczej żółtaczki mechanicznej". VI Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich,4-6 września 1997 r., Toruń.

Zieliński A., Trawiński Z.: "Nieinwazyjne ultradźwiękowe badania prędkości przepływu krwi, elastyczności i wejściowej impedancji naczyniowej tętnic kończyn dolnych". II Ogólnopolskie Forum Młodych Chirurgów, 24-26 kwietnia 1998 r., Wisła.

Szmidt J., Madej K., Frunze S., Gałązka Z., Borkowski A., Lao M., Nazarewski S., Barański A., Grochowiecki T., Zieliński A., Borkowski T., Bojakowska M., Nielubowicz J.: "Powikłania urologiczne po przeszczepieniu nerki allogennej. Analiza przyczyn i wyników leczenia na podstawie 1541 transplantacji". III Konferencja Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 8-9 maja 1998 r., Białystok.

Szmidt J., Gałązka Z., Frunze S., Nazarewski S., Barański A., Grochowiecki T., Zieliński A., Bojakowska M.: "Sposoby postępowania chirurgicznego w zaawansowanej miażdżycy tętnic biodrowych u biorców przeszczepów nerkowych". III Konferencja Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 8-9 maja 1998 r., Białystok.

Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Zieliński A., T.Borkowski., Szmidt J.: "Wytwarzanie przetok tętniczo-żylnych do hemodializ z użyciem wchłanialnego szwu naczyniowego". IV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 20-22 maja 1999 r., Wrocław.

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Zając S., Grochowiecki T., Łukawski K.: "Problemy chirurgicznego leczenia organicznego hiperinsulinizmu". X Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 9-11 czerwca 1999 r., Kraków.

Tołłoczko T., Zieliński A., Zając S., Łukawski K., Ostoja- Chyżyńska A.: "Trudności w lokalizacji wyspiaków trzustki i ich wpływ na postępowanie operacyjne na podstawie przypadku 26-letniej chorej z przetrwałym hiperinsulinizmem". X Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 9-11 czerwca 1999 r., Kraków.

Szmidt J., Frunze S., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Zieliński A., Borkowski T., Grzela T.: "Ocena przydatności do dializ przetok t-ż na ramieniu z przemieszczeniem podskórnym autogennej żyły odłokciowej (PPAŻO). 59.Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, 22-25 września 1999 r., Bydgoszcz.

Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Zieliński A., Borkowski T., Szmidt J.: "Wchłanialny szew z poliglikonianu do wytwarzania przetok tętniczo-żylnych". 59. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, 22-25 września 1999 r., Bydgoszcz.

Szmidt J., Grochowiecki T., Feiz H.A.P., Świercz P., Zieliński A., Gałązka Z., Nazarewski S.: "Zastosowanie własnej żyły udowej w rekonstrukcji tętniczej po usunięciu zakażonej protezy naczyniowej." - XXVIII Międzynarodowy Kongres Sekcji Torako-, Angio- i Kardiochirurgii TChP, Kraków 14-16.06.2000 r.

Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Zieliński A., Borkowski T., Szmidt J.: "Przetoki tętniczo-żylne do dializ z użyciem wchłanialnego szwu naczyniowego."

Grochowiecki T., Gałązka Z., Nazarewski S., Frunze S., Jabłoński D., Zieliński A., Jakimowicz T., Bojakowski T., Świercz P., Szmidt J.: "Vascular access for hemodialysis in diabetic patients."

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M., Łukawski K., Zając S.: "Surgery for organic hyperinsulinism." 4th Annual Meeting of European Society of Surgery, Kraków, 3-6.12.2000 r.

Grochowiecki T., Gałązka Z., Nazarewski S., Jakimowicz T., Jabłoński D., Zieliński A., Bojakowski K., Szmidt J.: "Influence of Diabetes on Vascular Access for Hemodialysis - Matched Case-Control Study" - 2nd International Congress of the Vascular Access Society, London;

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Frunze S., Zieliński A., Bączkowska T., Lao M.: "Porównanie wyników przeszczepiania nerek w latach 1980-89 i 1990-99" - V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Mikołajki;

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M, Łukawski K., Zając S.: "Organic Hyperinsulinism - Surgical Dilemma" - 3rd Congerss of BAS, Vilnius;

Grochowiecki T., Gałązka Z., Nazarewski S., Jakimowicz T., Jabłoński D., Zieliński A., Bojakowski K., Szmidt J.: "Vascular Access for Hemodialysis in Diabetic and Non-diabetic Patients" - 3rd Congerss of BAS, Vilnius;

Tołłoczko T., Krassowski J., Zieliński A., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M., Łukawski K., Zając S.: "Trudności w rozpoznawaniu i chirurgicznym leczeniu organicznego hiperinsulinizmu" - XI Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Łódź;

Tołłoczko T., Zieliński A., Krassowski J., Rowiński O., Grochowiecki T., Otto M, Łukawski K., Zając S.: "Chirurgiczne leczenie organicznego hiperinsulinizmu" - 60. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa;

Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Zieliński A., Jakimowicz T., Rongies W., Szmidt J. Creation of arterio-venous fistulas for hemodialysis using absorbable polygluconate suture. 2nd Lithuanian Congress of Vascular Surgeons and Angiologists, 23-25 Maja 2002, Kłajpeda, Litwa.

Gałązka Z., Szmidt J., Nazarewski S., Grochowiecki T., Frunze S., Zieliński A. An exotic vascular access for hemodialysis in the desperate patient. 2nd Lithuanian Congress of Vascular Surgeons and Angiologists, 23-25 maja 2002 r., Kłajpeda, Litwa.

Gałązka Z., Zieliński A., Nazarewski S., Grochowiecki T., Szmidt J. An alternative vascular access for hemodialysis in patients with central venous obstruction. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 29 czerwca - 1 lipca 2002 r., Helsinki, Finlandia.

Gałązka Z., Zieliński A., Nazarewski S., Grochowiecki T., Jabłoński D., Jakimowicz T., Szmidt J. Usufulness of absorbable polygluconate suture for creation of arterio-venous fistulas in hemodialysed patients. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 29 czerwca - 1 lipca 2002 r., Helsinki, Finlandia.

Grochowiecki T., Jakimowicz T., Gałązka Z., Nazarewski S., Zieliński A., Świercz P., Bojakowski K., Wojtaszek M. Vascular access for hemodialysis in diabetic patients. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, 29 czerwca - 1 lipca 2002 r., Helsinki, Finlandia.

Chudziński W., Grzela T., Jeleńska M., Świercz P., Ciąćka T., Łukawski K., Zieliński A., Nawrot I.: "Śródoperacyjne oznaczanie parathormonu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc". 61. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003 r.

Zieliński A., Grochowiecki T., Kulisiewicz P., Rowiński O., Świercz P., Jeleńska M., Chudziński W., Tołłoczko T.: "Dotętnicza stymulacja wydzielania insuliny jonami wapnia jako metoda przedoperacyjnej lokalizacji zmian odpowiedzialnych za hiperinsulinizm organiczny". 61. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003 r.

Szmidt J., Jeleńska M., Zieliński A., Chudziński W., Grzela T.: "Wstępne wyniki śródoperacyjnego oznaczania poziomu insuliny w krążeniu wrotnym u chorych z hiperinsulinizmem organicznym". 61. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 17-20.09.2003 r.

Nazarewski S., Gałązka Z., Grochowiecki T., Frunze S., Madej K., Zieliński A., Bojakowski K., Pietrasik K., Szmidt J.: "Przetoki tętniczo-żylne do dializ z zastosowaniem podskórnie przemieszczonej żyły odłokciowej i sztucznego przeszczepu naczyniowego (PTFE)." (referat), Konferencja naukowo-szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego - dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05-06.11.2004.

Grochowiecki T., Nazarewski S., Gałązka Z., Madej K., Bojakowski K., Jakimowicz T., Zieliński A., Szmidt J.: "Dostęp naczyniowy do hemodializ u chorych z niewydolnym przeszczepem nerki." (referat), Konferencja naukowo-szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego - dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05-06.11.2004.

Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiewcki T., Frunze S., Madej K., Zieliński A., Jakimowicz T., Szmidt J.: "Nietypowy dostęp naczyniowy do dializ u chorych z niedrożnością żył centralnych." (referat), Konferencja naukowo-szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego - dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05-06.11.2004.

Grochowiecki T., Jakimowicz T., Nazarewski S., Gałązka Z., Madej K., Chudziński W., Zieliński A., Szmidt J.: "Wytwarzanie pierwotnych przetok tętniczo-żylnych do hemodializy u chorych z cukrzycą." (referat), Konferencja naukowo-szkoleniowa: Dostęp do łożyska naczyniowego - dializy, leki, żywienie. Bydgoszcz, 05-06.11.2004.

Zieliński A., Grygiel K., Chudziński W., Tołłoczko T., Szmidt J.: "Wyniki chirurgicznego leczenia organicznego hiperinsulinizmu". I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego". Warszawa, 18-19.11.2005 r.

Zieliński A.: "Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn dolnych". III Mazowieckie Dni Chirurgiczne. Jachranka, 25-26.11.2005 r.

Grygiel K., Zieliński A., Jeleńska M., Pawlak K., Szmidt J. "Zastosowanie śródoperacyjnego oznaczania insuliny w ocenie doszczętności operacyjnego leczenia hiperinsulinizmu organicznego w przebiegu wyspiaka trzustki" 63 Zjazd TChP, Poznań, 12-15.09.2007 r.

Chudziński W., Grzela T., Nawrot I., Jeleńska M., Grygiel K., Zieliński A. "Ocena przydatności śródoperacyjnego monitorowania stężenia parathormonu u chorych z nadczynnością przytarczyc". 63 Zjazd TChP, Poznań, 12-15.09.2007 r.

Zieliński A.: "Przewlekła niewydolność żylna" Konferencja Łódzkiego Oddziału PTD, Łódź, 20.05.2010 r.

PRACE PREZENTOWANE NA MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH


Nazarewski S., Gałązka Z., Grochowiecki T., Frunze S., Madej K., Zieliński A., Szmidt J.: "Comparative evaluation of subcutaneously transposed basilic vein versus polytetrafluoroethylene prosthesis in creation of vascular access for hemodialysis." 3rd International Congress of Vascular Access Society, Lizbona, Portugalia, 21-23.05.2003 r.

Grochowiecki T., Gałązka Z., Nazarewski S., Frunze S., Madej K., Zieliński A.: "Subcutaneously transposed basilic vein - an attractive method of angioaccess for hemodialysis." 3rd International Congress of Vascular Access Society, Lizbona, Portugalia, 21-23.05.2003 r.

Zieliński A., Nazarewski S., Walczak D., Panaro F., Raofi V., Bogetti D., Sankary H., Testa G., Benedetti E.: "Long-term results of a prospective randomised trial comparing tacrolimus (TAC) vs cyclosporine (CSA) in African-American(AA) recipients of primary cadaveric renal transplants (CRT)." 11th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Wenecja, Włochy, 20-24.09.2003 r.

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Madej K., Frunze S., Zieliński A., Grzela T.: "A comparison of subcutaneously transposed basilic vein versus polytetrafluoroethylene as a vascular access for hemodialysis." 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (chapter of the ISCVS), Stambuł, Turcja, 07-10.11.2003 r.

Szmidt J., Gałązka Z., Nazarewski S., Grochowiecki T., Madej K., Frunze S., Zieliński A., Świercz P., Bojakowska M.: "Subcutaneously transposed basilic vein as a vascular access for hemodialysis." 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (chapter of the ISCVS), Stambuł, Turcja, 07-10.11.2003 r.

Nazarewski S., Gałązka Z., Grochowiecki T., Zieliński A., Wyzgał J., Durlik M., Szmidt J.: "To give or not to give? - The dilemma of potential live kidney donors in Poland." (plakat), 2nd International Conference on Living Donor Abdominal Organ Transplantation: State of the Art, Taormina, Włochy, 25-27.06.2004.

Zieliński A., Grygiel K., Chudziński W., Tołłoczko T., Szmidt J.: "The results of localization and surgical treatment of pancreatic insulinoma." 2nd Biennial Congress of European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, Polska, 18-20.05.2006 r.

Chudziński W., Grzela T., Nawrot I., Grygiel K., Ciąćka T., Zieliński A., Kobylecka M., Maczewska J., Leszek K., Nowacka-Cieciura E., Tołłoczko T.: Tertiary hyperparathyroidism after kidney transplantation - surgical treatment and results." 2nd Biennial Congress of European Society of Endocrine Surgeons, Kraków, Polska, 18-20.05.2006 r.

PUBLIKACJE PRASOWE I POPULARNONAUKOWE


Zieliński A.: "Lekkie nogi". Rzeczpospolita, Dodatek "W zdrowym stylu"; nr 34, maj 2008:6-8.

Zieliński A.: "Nie każdy tętniak to bomba". Nasz Dziennik, Dodatek "Szlachetne zdrowie"; nr 124(3141), maj 2008:12

Zieliński A.: "Epidemiologia i etiologia przewlekłej choroby żylnej kończyn dolnych". Farmastyle; czerwiec 2008:12-14.
Uwaga dla pacjentów! laserowe operacje żylaków - super nowoczesna propozycja EVLT